首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 汉语词典 > 按拼音查词语 > 字母G开头的词语

汉语词典

输入要查询的词语或拼音。

字母G开头的词语

拼音ga开头的词语

嘎巴儿gā bā ér 嘎巴溜脆gā bā liū cuì 嘎嘣gā bēng 噶布伦gá bù lún 嘎达梅林gā dá méi lín 噶当派gá dāng pài 嘎嘎gā gā 嘎咕gā gū 咖喱gā lí 夹肢窝gā zhī wō 嘎子gā zǐ 嘎巴gā bā,gā ba 嘎巴脆gā bā cuì 尕巴节gǎ bā jié 噶嘣gá bēng 嘎嘣脆gā bēng cuì 嘎崩脆gā bēng cuì 嘎布拉gā bù lā 嘎布拉碗gā bù lā wǎn 轧差gá chà 噶嗒gá dā 噶达马西gá dá mǎ xī 嘎达马西gā dá mǎ xī 嘎噔gā dēng 尬点gà diǎn 噶点儿gá diǎn er 嘎调gá diào 嘎儿gā ér 噶霏gá fēi 尜尜gá ga 呷呷gā gā 更多>

拼音gai开头的词语

盖板gài bǎn 该班儿gāi bān ér 改本gǎi běn 该遍gāi biàn 改卜gǎi bǔ 改步gǎi bù 改步改玉gǎi bù gǎi yù 盖不由己gài bù yóu jǐ 改操gǎi cāo 改策gǎi cè 改常gǎi cháng 该成gāi chéng 改称gǎi chēng 改除gǎi chú 丐祠gài cí 匄贷gài dài 盖代gài dài 盖地gài dì 改点gǎi diǎn 戤典gài diǎn 改掉gǎi diào 改定gǎi dìng 改都gǎi dū 匄夺gài duó 改恶从善gǎi è cóng shàn 改恶行善gǎi é háng shàn 改恶为善gǎi è wéi shàn 改恶向善gǎi è xiàng shàn 改而更张gǎi ér gēng zhāng 概范gài fàn 该放gāi fàng 更多>

拼音gan开头的词语

干安gān ān 干巴gān bā 干罢gàn bà 干巴巴gān bā bā 干巴利脆gān bā lì cuì 干巴利落gān bā lì luò 赶摆gǎn bǎi 甘败下风gān bài xià fēng 敢保gǎn bǎo 干剥剥gān bāo bāo 干本gàn běn 干壁画gān bì huà 干鳖gān biē 干步gān bù 敢布腹心gǎn bù fù xīn 敢不听命gǎn bù tīng mìng 赶不赢gǎn bù yíng 干材gàn cái 干柴gān chái 肝肠寸裂gān cháng cùn liè 干麨gān chǎo 感疢gǎn chèn 干臣gàn chén 甘虫gān chóng 疳疮gān chuāng 干茨腊gān cí xī 干脆利落gān cuì lì luò 干脆利索gān cuì lì suǒ 澉澹gǎn dàn 泔淡gān dàn 肝胆过人gān dǎn guò rén 更多>

拼音gang开头的词语

刚隘gāng ài 钢包gāng bāo 钢镚gāng bèng 钢鏰儿gāng bèng ér 冈比西斯gāng bǐ xī sī 冈比亚gāng bǐ yà 钢鞭gāng biān 刚褊自用gāng biǎn zì yòng 肛表gāng biǎo 港池gǎng chí 刚虫gāng chóng 钢打铁铸gāng dǎ tiě zhù 杠荡gàng dàng 扛鼎拔山gāng dǐng bá shān 纲法gāng fǎ 杠房gàng fáng 杠杆原理gàng gān yuán lǐ 钢骨gāng gǔ 刚果gāng guǒ 刚果盆地gāng guǒ pén dì 纲纪gāng jì 冈脊gāng jǐ 纲纪仆gāng jì pū 钢浇铁铸gāng jiāo tiě zhù 钢筋gāng jīn 岗警gǎng jǐng 钢盔gāng kuī 钢缆gāng lǎn 钢利gāng lì 刚戾自用gāng lì zì yòng 刚鬣gāng liè 更多>

拼音gao开头的词语

高枕安卧gāo zhěn ān wò 高识远见gāo shí yuǎn jiàn 高下在口gāo xià zài kǒu 高垒深沟gāo lěi shēn gōu 高下其手gāo xià qí shǒu 高天厚地gāo tiān hòu dì 高谈大论gāo tán dà lùn 高见远识gāo jiàn yuǎn shí 高情远意gāo qíng yuǎn yì 高飞远走gāo fēi yuǎn zǒu 高风劲节gāo fēng jìn jié 高而富球gāo ér fù qiú 高才大学gāo cái dà xué 高才远识gāo cái yuǎn shí 高飞远翔gāo fēi yuǎn xiáng 高才绝学gāo cái jué xué 高才捷足gāo cái jié zú 高处不胜寒gāo chù bù shèng hán 高岸为谷,深谷为陵gāo àn wéi gǔ shēn gǔ wéi líng 高昂gāo áng 高傲gāo ào 稾茇gǎo bá 槁败gǎo bài 槀本gǎo běn 稿本gǎo běn 高壁深垒gāo bì shēn lěi 高标gāo biāo 高标卓识gāo biāo zhuó shí 糕饼gāo bǐng 高拨子gāo bō zǐ 高不辏,低不就gāo bù còu,dī bù jiù 更多>

拼音ge开头的词语

割乳庐墓gē rǔ lú mù 格杀无论gé shā wú lùn 格杀弗论gé shā fú lùn 隔品致敬gé pǐn zhì jìng 革邪反正gé xié fǎn zhèng 各司其事gè sī qí shì 革旧维新gé jiù wéi xīn 割爱gē ài 咯吧gē ba 格巴巴gé bā bā 哥白尼gē bái ní 隔板gé bǎn 割剥gē bāo 歌呗gē bei 哥本哈根gē běn hā gēn 咯崩gē bēng 戈比gē bǐ 胳臂gē bì 隔壁撺椽gé bì cuān chuán 隔壁帐gé bì zhàng 割臂之盟gē bì zhī méng 个别差异gè bié chà yì 革拨gé bō 胳膊拧不过大腿gē bó níng bù guò dà tuǐ 格布gé bù 各不定gè bù dìng 各不相谋gè bù xiāng móu 阁长gé cháng 各骋所长gè chěng suǒ cháng 各从其志gè cóng qí zhì 圪蹴gē cù 更多>

拼音gei开头的词语

给济gěi jì 给奬gěi jiǎng 给节gěi jié 给犒gěi kào 给口gěi kǒu 给脸gěi liǎn 给禄gěi lù 给钱gěi qián 给侍gěi shì 给使gěi shǐ 给驿gěi yì 给禀gěi bǐng 给布gěi bù 给传gěi chuán 给赐gěi cì 给贷gěi dài 给定gěi dìng 给对gěi duì 给发gěi fā 给复gěi fù 给富gěi fù 给孤独gěi gū dú 给孤独园gěi gū dú yuán 给孤园gěi gū yuán 给还gěi hái 给给gěi jǐ 给假gěi jiǎ 给谏gěi jiàn 给捷gěi jié 给劲gěi jìn 给据gěi jù 更多>

拼音gen开头的词语

亘古通今gèn gǔ tōng jīn 亘古奇闻gèn gǔ qī wén 跟班gēn bān 跟伴gēn bàn 根鞁gēn bèi 根部gēn bù 跟捕gēn bǔ 根插gēn chā 跟差gēn chà 根椽片瓦gēn chuán piàn wǎ 跟从gēn cóng 亘带gèn dài 根柢gēn dǐ 根儿gēn ér 跟风gēn fēng 跟夫gēn fū 亘公gèn gōng 根勾gēn gōu 亘古新闻gèn gǔ xīn wén 跟胫gēn jìng 跟究gēn jiū 根究着实gēn jiū zhuó shí 根据槃互gēn jù pán hù 哏絶gén jué 根勘gēn kān 根牢蒂固gēn láo dì gù 根瘤菌gēn liú jūn 根毛gēn máo 根盘蒂结gēn pán dì jié 根蟠节错gēn pán jié cuò 跟屁股gēn pì gǔ 更多>

拼音geng开头的词语

更上一层楼gèng shàng yī céng lóu 赓本gēng běn 哽躃gěng bì 梗草gěng cǎo 耕廛gēng chán 庚偿gēng cháng 更尝gēng cháng 更唱叠和gēng chàng dié hé 庚辰gēng chén 庚齿gēng chǐ 耕鉏gēng chú 耕当问奴,织当访婢gēng dāng wèn nú zhī dāng fǎng bì 耕道gēng dào 更迭gēng dié 耕犊gēng dú 绠短絶泉gěng duǎn jué quán 耕垡gēng fá 梗泛gěng fàn 梗泛萍漂gěng fàn píng piāo 羹饭种gēng fàn zhǒng 耕纺gēng fǎng 更夫gēng fū 耕夫gēng fū 更改gēng gǎi 庚庚gēng gēng 耿耿于心gěng gěng yú xīn 庚癸频呼gēng guǐ pín hū 梗河gěng hé 耕籍gēng jí 梗迹萍踪gěng jì píng zōng 庚甲gēng jiǎ 更多>

拼音gong开头的词语

工程食品gōng chéng shí pǐn 共贯同条gòng guàn tóng tiáo 公孙大娘gōng sūn dà niáng 功高望重gōng gāo wàng zhòng 公私两便gōng sī liǎng biàn 公沙五龙gōng shā wǔ lóng 公子王孙gōng zǐ wáng sūn 公私两利gōng sī liǎng lì 公平无私gōng píng wú sī 公安gōng ān 供办gōng bàn 拱抱gǒng bào 公报私雠gōng bào sī chóu 贡表gòng biǎo 功标青史gōng biāo qīng shǐ 功不成,名不就gōng bù chéng,míng bù jiù 公曹gōng cáo 贡察gòng chá 共产主义运动中的“左”派幼gòng chǎn zhǔ yì yùn dòng zhōng dí zuǒ pài yòu zhì 工厂gōng chǎng 工长gōng cháng 工场手工业gōng cháng shǒu gōng yè 工潮gōng cháo 攻钞gōng chāo 宫城gōng chéng 供承gōng chéng 贡诚gòng chéng 工程gōng chéng 功成弗居gōng chéng fú jū 攻城略地gōng chéng lüè dì 功成名立gōng chéng míng lì 更多>

拼音gou开头的词语

狗仗官势gǒu zhàng guān shì 狗盗鼠窃gǒu dào shǔ qiè 狗血淋头gǒu xuè lín tóu 狗行狼心gǒu xíng láng xīn 狗党狐朋gǒu dǎng hú péng 沟犹瞀儒gōu yóu mào rú 勾碍gōu ài 苟安gǒu ān 购办gòu bàn 狗傍人势gǒu bàng rén shì 钩剥gōu bāo 够本gòu běn 狗蹦子gǒu bèng zǐ 垢獘gòu bì 构变gòu biàn 够不上gòu bù shàng 鞲采gōu cǎi 沟槽gōu cáo 垢尘gòu chén 钩虫gōu chóng 钩串gōu chuàn 勾垂gōu chuí 苟从gǒu cóng 构党gòu dǎng 狗党狐群gǒu dǎng hú qún 狗盗鸡鸣gǒu dào jī míng 狗盗鸡啼gǒu dào jī tí 狗颠屁股垂儿gǒu diān pì gǔ chuí ér 勾断gōu duàn 狗儿爷涅盘gǒu ér yé niè pán 沟防gōu fáng 更多>

拼音gu开头的词语

辜恩背义gū ēn bèi yì 顾后瞻前gù hòu zhān qián 孤立无助gū lì wú zhù 谷口躬耕gǔ kǒu gōng gēng 孤寡鳏独gū guǎ guān dú 故入人罪gù rù rén zuì 故弄虚玄gù nòng xū xuán 故步自画gù bù zì huà 固阴沍寒gù yīn hù hán 孤鸾寡鹄gū luán guǎ hú 钴60gǔ 60 古奥gǔ ào 古巴gǔ bā 鼓韛gǔ bài 沽保gū bǎo 鼓鞴gǔ bèi 固壁清野gù bì qīng yě 孤标gū biāo 毂兵gǔ bīng 锢病gù bìng 谷丙转氨酶测定gǔ bǐng zhuǎn ān méi cè dìng 估舶gū bó 故步自封gù bù zì fēng 谷仓gǔ cāng 骨槽风gǔ cáo fēng 鼓儳gǔ chán 孤蟾gū chán 骨榇gǔ chèn 孤撑gū chēng 故程gù chéng 固宠gù chǒng 更多>

拼音gua开头的词语

寡妇脸子guǎ fù liǎn zǐ 瓜田之嫌guā tián zhī xián 挂碍guà ài 刮板guā bǎn 刮鼻子guā bí zǐ 寡不胜众guǎ bù shèng zhòng 挂肠悬胆guà cháng xuán dǎn 挂扯guà chě 刮尺guā chǐ 挂锄guà chú 挂耷guà dā 呱打板guā dǎ bǎn 瓜代之期guā dài zhī qī 刮刀guā dāo 挂灯结彩guà dēng jié cǎi 刮涤guā dí 刮地guā dì 瓜蒂guā dì 刮地皮guā dì pí 瓜渎guā dú 挂肚牵肠guà dù qiān cháng 挂肚牵心guà dù qiān xīn 寡恩少义guǎ ēn shǎo yì 寡乏guǎ fá 絓法guà fǎ 挂帆guà fān 瓜分豆剖guā fēn dòu pōu 寡凫单鹄guǎ fú dān hú 寡妇鳏男guǎ fù guān nán 刮垢磨痕guā gòu mó hén 卦姑guà gū 更多>

拼音guai开头的词语

怪雨盲风guài yǔ máng fēng 怪诞不经guài dàn bù jīng 拐棒子guǎi bàng zǐ 乖悖guāi bèi 乖驳guāi bó 乖差guāi chà 乖唇蜜舌guāi chún mì shé 掴打挝揉guāi dǎ zhuā róu 怪愕guài è 乖贰guāi èr 乖隔guāi gé 拐孤guǎi gū 怪骇guài hài 怪憾guài hàn 怪恚guài huì 乖蹇guāi jiǎn 乖角guāi jiǎo 乖角儿guāi jiǎo ér 乖节guāi jié 乖絶guāi jué 乖烈guāi liè 掴裂guāi liè 乖伶guāi líng 怪陋guài lòu 乖谬guāi miù 乖缪guāi móu 乖僻guāi pì 拐骗guǎi piàn 怪气guài qì 乖气致戾,和气致祥guāi qì zhì lì,hé qì zhì xiáng 乖愆guāi qiān 更多>

拼音guan开头的词语

关弓盘马guān gōng pán mǎ 管蠡窥测guǎn lǐ kuī cè 管城子guǎn chéng zǐ 管窥蛙见guǎn kuī wā jiàn 观貌察色guān mào chá sè 观机而作guān jī ér zuò 观者如织guān zhě rú zhī 观机而动guān jī ér dòng 关西孔子guān xī kǒng zǐ 馆伴guǎn bàn 官谤guān bàng 官报私仇guān bào sī chóu 管鲍之好guǎn bào zhī hǎo 关闭guān bì 官偪民反guān bī mín fǎn 官布guān bù 官簿guān bù 官不威,牙爪威guān bù wēi yá zhǎo wēi 管材guǎn cái 馆藏guǎn cáng 观测guān cè 官差guān chà 关廛guān chán 惯常guàn cháng 观场矮人guān cháng ǎi rén 观潮guān cháo 惯宠guàn chǒng 惯串guàn chuàn 贯穿guàn chuān 贯穿驰骋guàn chuān chí chěng 贯穿今古guàn chuān jīn gǔ 更多>

拼音guang开头的词语

光前绝后guāng qián jué hòu 光斑guāng bān 光波guāng bō 广播段guǎng bō duàn 广播剧guǎng bō jù 广播体操guǎng bō tǐ cāo 广播卫星地面站guǎng bō wèi xīng dì miàn zhàn 光采guāng cǎi 光彩陆离guāng cǎi lù lí 光灿guāng càn 光澈guāng chè 光赤净杆guāng chì jìng gān 广崇guǎng chóng 桄充guāng chōng 光出溜guāng chū liū 咣当guāng dāng 广岛guǎng dǎo 光导纤维guāng dǎo xiān wéi 犷敌guǎng dí 光的波动说guāng dí bō dòng shuō 光的波粒二象性guāng dí bō lì èr xiàng xìng 光的电磁理论guāng dí diàn cí lǐ lùn 光的微粒说guāng dí wēi lì shuō 广度guǎng dù 犷恶guǎng è 广而言之guǎng ér yán zhī 光敷guāng fū 光杆司令guāng gān sī líng 广告guǎng gào 光光guāng guāng 光棍不吃眼前亏guāng gùn bù chī yǎn qián kuī 更多>

拼音gui开头的词语

鬼哭狼嗥guǐ kū láng háo 鬼形怪状guǐ xíng guài zhuàng 鬼哭天愁guǐ kū tiān chóu 诡诞不经guǐ dàn bù jīng 规言矩步guī yán jǔ bù 龟年鹤算guī nián hè suàn 归根结柢guī gēn jié dǐ 归去来子guī qù lái zǐ 归正邱首guī zhèng qiū shǒu 归鞍guī ān 桧柏guì bǎi 龟板guī bǎn 桂板guì bǎn 闺荜guī bì 规避guī bì 圭璧guī bì 轨币guǐ bì 佹辩guǐ biàn 诡变多端guǐ biàn duō duān 珪册guī cè 诡差guǐ chà 佹侘guǐ chà 归賝guī chēn 贵侈guì chǐ 贵处guì chǔ 贵出guì chū 鬼出神入guǐ chū shén rù 贵诞guì dàn 贵珰guì dāng 鬼捣guǐ dǎo 跪祷guì dǎo 更多>

拼音gun开头的词语

滚坝gǔn bà 衮遍gǔn biàn 滚齿机gǔn chǐ jī 滚存gǔn cún 滚单gǔn dān 辊弹gǔn dàn 滚蛋gǔn dàn 衮迭gǔn dié 滚动gǔn dòng 滚动摩擦gǔn dòng mó cā 滚动式计划gǔn dòng shì jì huá 滚动轴承gǔn dòng zhóu chéng 棍蠧gùn dù 衮服gǔn fú 滚瓜溜油gǔn guā liū yóu 滚滾gǔn gǔn 滚滚当潮gǔn gǔn dāng cháo 滚滚滔滔gǔn gǔn tāo tāo 鲧殛禹兴gǔn jí yǔ xīng 棍类gùn lèi 滚雷gǔn léi 衮命gǔn mìng 衮袍gǔn páo 滚球gǔn qiú 衮阙gǔn què 滚热gǔn rè 滚烫gǔn tàng 滚汤泼雪gǔn tāng pō xuě 滚条gǔn tiáo 滚筒gǔn tǒng 绲同gǔn tóng 更多>

拼音guo开头的词语

过午不食guò wǔ bù shí 国富民丰guó fù mín fēng 国际法院guó jì fǎ yuàn 过江之鲗guò jiāng zhī zéi 过半数guò bàn shù 国寶guó bǎo 过饱和溶液guò bǎo hé róng yè 国蔽guó bì 国必自伐,而后人伐之guó bì zì fá ér hòu rén fá zhī 国产guó chǎn 国琛guó chēn 过程guò chéng 国耻guó chǐ 果出所料guǒ chū suǒ liào 裹疮guǒ chuāng 过错guò cuò 过的去guò dí qù 过电压guò diàn yā 果冻儿guǒ dòng ér 裹肚guǒ dù 国度guó dù 国都guó dū 过度guò dù 过渡时期总路线guò dù shí qī zǒng lù xiàn 过度学习guò dù xué xí 过渡元素guò dù yuán sù 果饵guǒ ěr 聒耳guō ěr 国而忘家guó ér wàng jiā 国耳忘家guó ěr wàng jiā 国耳忘家,公耳忘私guó ěr wàng jiā,gōng ěr wàng sī 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具