首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 汉语词典 > 按拼音查词语 > 字母Y开头的词语

汉语词典

输入要查询的词语或拼音。

字母Y开头的词语

拼音ya开头的词语

亚夫之疾yà fū zhī jí 哑巴吃黄连,有苦说不出yǎ bā chī huáng lián,yǒu kǔ shuō bù chū 牙巴骨yá bā gǔ 挜摆yà bǎi 雅拜yǎ bài 牙版yá bǎn 崖壁yá bì 鸭步鹅行yā bù é xíng 押不芦yā bù lú 雅裁yǎ cái 雅材yǎ cái 牙槎yá chá 枒槎yā chá 哑禅yǎ chán 丫铲yā chǎn 牙车yá chē 雅称yǎ chēng 压尺yā chǐ 鸭雏yā chú 押床yā chuáng 押牀yā chuáng 牙捶yá chuí 崖词yá cí 雅词yǎ cí 雅辞yǎ cí 雅粹yǎ cuì 亚大夫yà dài fū 丫蛋yā dàn 亚当yà dāng 压倒yā dǎo 牙刀yá dāo 更多>

拼音yan开头的词语

眼约心期yǎn yuē xīn qī 偃武觌文yǎn wǔ dí wén 掩恶扬美yǎn è yáng měi 掩其无备yǎn qí wú bèi 偃旗卧鼓yǎn qí wò gǔ 言笑自如yán xiào zì rú 沿门持钵yán mén chí bō 言之有理yán zhī yǒu lǐ 言从计听yán cóng jì tīng 言差语错yán chā yǔ cuò 眼明手快yǎn míng shǒu kuài 言行相符yán xíng xiāng fú 言不二价yán bù èr jià 言必有据yán bì yǒu jù 眼高手生yǎn gāo shǒu shēng 言无二价yán wú èr jià 言从计纳yán cóng jì nà 严将军头yán jiāng jūn tóu 偃兵修文yǎn bīng xiū wén 烟条雨叶yān tiáo yǔ yè 烟云过眼yān yún guò yǎn 炎埃yán āi 严岸yán àn 晏安酖毒yàn ān dān dú 宴安酖毒yàn ān dān dú 燕安酖毒yàn ān dān dú 宴安鸠毒yàn ān jiū dú 延安市yán ān shì 延安文艺座谈会yán ān wén yì zuò tán huì 燕安鸩毒yàn ān zhèn dú 衍奥yǎn ào 更多>

拼音yang开头的词语

养家活口yǎng jiā huó kǒu 养虎自毙yǎng hǔ zì bì 扬一益二yáng yī yì èr 仰巴叉yǎng bā chā 仰八叉yǎng bā chā 洋白菜yáng bái cài 仰扳yǎng bān 杨剥皮yáng bāo pí 佯北yáng běi 扬鞭集yáng biān jí 阳飙yáng biāo 养兵千日,用在一时yǎng bīng qiān rì,yòng zài yī shí 扬播yáng bō 阳卜yáng bǔ 仰哺yǎng bǔ 洋册子yáng cè zi 养茶yǎng chá 佯长yáng cháng 羊肠yáng cháng 怏怅yàng chàng 羊肠鸟道yáng cháng niǎo dào 阳尘吊子yáng chén diào zǐ 仰成yǎng chéng 洋船yáng chuán 杨传广yáng chuán guǎng 阳春yáng chūn 洋磁yáng cí 洋葱头yáng cōng tóu 杨村彬yáng cūn bīn 仰戴yǎng dài 羊癫风yáng diān fēng 更多>

拼音yao开头的词语

鹞子翻身yào zǐ fān shēn 瑶草奇花yáo cǎo qí huā 要而言之yào ér yán zhī 咬文啮字yǎo wén niè zì 穾奥yào ào 腰把子yāo bà zi 殽阪yáo bǎn 耀斑yào bān 瑶贝yáo bèi 摇笔yáo bǐ 珧珌yáo bì 幺并矢yāo bìng shǐ 要不得yào bù dé 要不价yào bù jie 杳不可闻yǎo bù kě wén 药草yào cǎo 瑶草琪花yáo cǎo qí huā 瑶草琪葩yáo cǎo qí pā 瑶册yáo cè 遥测仪表yáo cè yí biǎo 遥岑yáo cén 腰缠yāo chán 摇车yáo chē 齩齿yǎo chǐ 瑶池阆苑yáo chí làng yuàn 要宠召祸yào chǒng zhào huò 殽舛yáo chuǎn 瑶牕yáo chuāng 摇唇鼓喙yáo chún gǔ huì 摇唇弄舌yáo chún nòng shé 夭摧yāo cuī 更多>

拼音ye开头的词语

曳兵弃甲yè bīng qì jiǎ 叶落归根yè luò guī gēn 谒拜yè bài 曳白yè bái 野弁yě biàn 页边yè biān 曳兵之计yè bīng zhī jì 也波哥yě bō gē 夜不成寐yè bù chéng mèi 野菜yě cài 椰菜yē cài 野操yě cāo 曳柴yè chái 冶长yě cháng 夜长梦短yè cháng mèng duǎn 曳掣yè chè 腋翅yè chì 夜持yè chí 野处穴居yě chǔ xué jū 野船yě chuán 夜店yè diàn 野店yě diàn 谒奠yè diàn 野都yě dōu 野渡yě dù 夜蛾yè é 业峨yè é 夜蛾赴火yè é fù huǒ 叶尔绍夫兄弟yè ěr shào fū xiōng dì 爷饭娘羹yé fàn niáng gēng 叶甫盖尼·奥涅金yè fǔ gài ní ào niè jīn 更多>

拼音yi开头的词语

以能问于不能,以多问于寡yǐ néng wèn yú bù néng,yǐ duō wèn yú guǎ 轶事遗闻yì shì yí wén 一笔勾断yī bǐ gōu duàn 一板三眼yī bǎn sān yǎn 一班半点yī bān bàn diǎn 一表人物yī biǎo rén wù 一面之交yī miàn zhī jiāo 一劳久逸yī láo jiǔ yì 一点半点yī diǎn bàn diǎn 一脉相通yī mài xiāng tōng 一鳞半甲yī lín bàn jiǎ 一路顺风yī lù shùn fēng 一目之士yī mù zhī shì 一目数行yī mù shù xíng 一鳞片甲yī lín piàn jiǎ 一口同声yī kǒu tóng shēng 一路风清yī lù fēng qīng 一口同音yī kǒu tóng yīn 一尺之面yī chǐ zhī miàn 一家之言yī jiā zhī yán 一体同心yī tǐ tóng xīn 一时半霎yī shí bàn shà 一线之路yī xiàn zhī lù 一切有情yī qiè yǒu qíng 一日无常yī rì wú cháng 一时之权yī shí zhī quán 一扫而空yī sǎo ér kōng 一日千里yī rì qiān lǐ 一日万里yī rì wàn lǐ 一清如水yī qīng rú shuǐ 一日三月yī rì sān yuè 更多>

拼音yin开头的词语

引饭大师yǐn fàn dà shī 银角桃枝yín jiǎo táo zhī 印纸历子yìn zhǐ lì zǐ 音容如在yīn róng rú zài 引狼拒虎yǐn láng jù hǔ 引古喻今yǐn gǔ yù jīn 堙暧yīn ài 引岸yǐn àn 阴奥yīn ào 印靶子yìn bǎ zǐ 银白杨yín bái yáng 淫悖yín bèi 银杯yín bēi 引臂yǐn bì 银篦yín bì 阴愎yīn bì 音标yīn biāo 阴飙yīn biāo 饮冰茹蘖yǐn bīng rú bò 饮冰食檗yǐn bīng shí bò 饮冰食蘖yǐn bīng shí niè 饮冰吞檗yǐn bīng tūn bò 银波yín bō 荫补yīn bǔ 隐才yǐn cái 阴惨yīn cǎn 阴惨阳舒yīn cǎn yáng shū 隐藏yǐn cáng 殷草yīn cǎo 印策yìn cè 阴册yīn cè 更多>

拼音ying开头的词语

迎新送旧yíng xīn sòng jiù 映暧yìng ài 颖拔绝伦yǐng bá jué lún 萦绊yíng bàn 硬梆梆yìng bāng bāng 硬邦邦yìng bāng bāng 鹰鞴yīng bèi 鹰背狗yīng bèi gǒu 莺背色yīng bèi sè 媵嬖yìng bì 影蔽yǐng bì 映蔽yìng bì 营壁yíng bì 营弁yíng biàn 赢博yíng bó 荥播yíng bō 赢不足yíng bù zú 鹰猜yīng cāi 英操yīng cāo 影钞yǐng chāo 营巢yíng cháo 迎潮yíng cháo 映衬yìng chèn 应谶yìng chèn 迎榇yíng chèn 应承yìng chéng 婴城yīng chéng 莺俦燕侣yīng chóu yàn lǚ 嬴储yíng chǔ 赢储yíng chǔ 婴触yīng chù 更多>

拼音yo开头的词语

哟里卡yō lǐ kǎ 唷喂yō wèi 更多>

拼音yong开头的词语

壅蔼yōng ǎi 永安建制yǒng ān jiàn zhì 拥抱yōng bào 佣保yōng bǎo 拥被yōng bèi 庸蔽yōng bì 拥闭yōng bì 壅蔽yōng bì 永别了,武器yǒng bié liǎo,wǔ qì 拥兵yōng bīng 慵馋yōng chán 喁唱yóng chàng 涌长yǒng cháng 咏嘲风月yǒng cháo fēng yuè 壅崇yōng chóng 用处yòng chǔ 涌触yǒng chù 涌出yǒng chū 永传不朽yǒng chuán bù xiǔ 永垂青史yǒng chuí qīng shǐ 永垂竹帛yǒng chuí zhú bó 永磁材料yǒng cí cái liào 雍粹yōng cuì 拥戴yōng dài 拥带yōng dài 佣佃yōng diàn 雍遏yōng è 拥覆yōng fù 雍府yōng fǔ 雍父yōng fù 庸夫yōng fū 更多>

拼音you开头的词语

有志不在年高yǒu zhì bù zài nián gāo 有过之而无不及yǒu guò zhī ér wú bù jí 黝蔼yǒu ǎi 有案可查yǒu àn kě chá 幽奥yōu ào 游遨yóu áo 輶薄yóu báo 优薄yōu báo 游褒禅山记yóu bǎo chán shān jì 有本有原yǒu běn yǒu yuán 幽碧yōu bì 輶蔽yóu bì 诱逼yòu bī 油璧车yóu bì chē 油碧车yóu bì chē 诱变yòu biàn 优便yōu biàn 幽变yōu biàn 诱兵yòu bīng 幽禀yōu bǐng 诱捕yòu bǔ 忧怖yōu bù 由不的yóu bù de 由不得yóu bù dé 有财有势yǒu cái yǒu shì 酉藏yǒu cáng 油藏yóu cáng 右侧yòu cè 油层yóu céng 油茶面yóu chá miàn 邮差yóu chāi 更多>

拼音yu开头的词语

玉堂学步yù táng xué bù 玉倒山頽yù dǎo shān tuí 雨魂云梦yǔ hún yún mèng 雨僝风僽yǔ chán fēng jī 与众不同yǔ zhòng bù tóng 喁喁私语yú yú sī yǔ 隅阿yú ā 郁霭yù ǎi 狱豻yù àn 盂安yú ān 郁暗yù àn 于安思危yú ān sī wēi 欝盎yù àng 迂傲yū ào 愉敖yú áo 玉柏yù bǎi 鱼班yú bān 玉版宣yù bǎn xuān 鹬蚌相持yù bàng xiāng chí 鹬蚌相斗yù bàng xiāng dòu 鹬蚌相危yù bàng xiāng wēi 鹬蚌相争,渔人获利yù bàng xiāng zhēng,yú rén huò lì 鹬蚌相争,坐收渔翁之利yù bàng xiāng zhēng,zuò shōu yú wēng zhī lì 鱼薄yú báo 窳薄yǔ báo 伛背yǔ bèi 逾备yú bèi 预备队yù bèi duì 余杯冷炙yú bēi lěng zhì 御本yù běn 玉琫yù běng 更多>

拼音yuan开头的词语

缘悭分浅yuán qiān fèn qiǎn 员渊方井yuán yuān fāng jǐng 元轻白俗yuán qīng bái sú 怨懊yuàn ào 圆柏yuán bǎi 冤报yuān bào 怨碑yuàn bēi 鸳被yuān bèi 原本yuán běn 援庇yuán bì 怨奰yuàn bì 援笔成章yuán bǐ chéng zhāng 原璧归赵yuán bì guī zhào 援笔立成yuán bǐ lì chéng 猿臂之势yuán bì zhī shì 缘便yuán biàn 鹓步yuān bù 远不间亲yuǎn bù jiān qīn 原材料工业yuán cái liào gōng yè 螈蚕yuán cán 猿藏熊缘yuán cáng xióng yuán 沅茝醴兰yuán chǎi lǐ lán 怨唱yuàn chàng 冤沉yuān chén 鹓池yuān chí 袁崇焕yuán chóng huàn 鸳俦凤侣yuān chóu fèng lǚ 冤仇可解不可结yuān chóu kě jiě bù kě jié 愿船yuàn chuán 员圌yuán chuí 远垂不朽yuǎn chuí bù xiǔ 更多>

拼音yue开头的词语

悦爱yuè ài 月白风清yuè bái fēng qīng 月半yuè bàn 月报yuè bào 月闭yuè bì 阅边yuè biān 月禀yuè bǐng 越裳yuè cháng 越长yuè cháng 越尝yuè cháng 约车治装yuē chē zhì zhuāng 月池yuè chí 约敕yuē chì 礿祠yuè cí 越次躐等yuè cì liè děng 月旦yuè dàn 越赕yuè dǎn 约旦河yuē dàn hé 月旦评yuè dàn píng 越调·天净沙·秋思yuè diào tiān jìng shā qiū sī 粤东yuè dōng 月珥yuè ěr 岳飞yuè fēi 月份yuè fèn 月斧yuè fǔ 悦服yuè fú 越绋yuè fú 乐府令yuè fǔ lìng 乐府诗yuè fǔ shī 阅改yuè gǎi 越古超今yuè gǔ chāo jīn 更多>

拼音yun开头的词语

云蔼yún ǎi 筠庵yún ān 韵白yùn bái 陨败yǔn bài 藴抱yùn bào 殒毙yǔn bì 匀变速直线运动yún biàn sù zhí xiàn yùn dòng 孕别yùn bié 陨冰yǔn bīng 云箔yún bó 陨踣yǔn bó 运舶yùn bó 云布雨施yún bù yǔ shī 云彩yún cǎi 云骖yún cān 运策帷幄yùn cè wéi wò 晕场yùn chǎng 运程yùn chéng 云程万里yún chéng wàn lǐ 云池yún chí 匀饬yún chì 云愁yún chóu 云愁海思yún chóu hǎi sī 运筹建策yùn chóu jiàn cè 运筹决策yùn chóu jué cè 运筹决胜yùn chóu jué shèng 运筹决算yùn chóu jué suàn 运筹设策yùn chóu shè cè 运筹帏幄yùn chóu wéi wò 运筹帷幄,决胜千里yùn chóu wéi wò,jué shèng qiān lǐ 运筹帷帐yùn chóu wéi zhàng 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具