首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 汉语词典 > 按拼音查词语 > 字母T开头的词语

汉语词典

输入要查询的词语或拼音。

字母T开头的词语

拼音ta开头的词语

塌岸tā àn 塌八四tā bā sì 沓杯tà bēi 榻本tà běn 塔布囊tǎ bù náng 榻车tà chē 蹋鸱tà chī 榻床tà chuáng 踏牀tà chuáng 榻牀tà chuáng 踏床tà chuáng 踏牀板tà chuáng bǎn 踏床啮鼻tà chuáng niè bí 他大tā dà 踏灯tà dēng 踏蹬tà dēng 塌掉tā diào 他爹tā diē 踏冻tà dòng 踏斗tà dǒu 塔墩tǎ dūn 踏顿tà dùn 蹋顿tà dùn 塌頞tā è 挞伐tà fá 它法tā fǎ 塌方tā fāng 他方tā fāng 塌坊tā fāng 沓风tà fēng 獭肝tǎ gān 更多>

拼音tai开头的词语

泰山府君tài shān fǔ jūn 泰阿倒持tài ā dǎo chí 太白山脉tài bái shān mài 太白星tài bái xīng 胎蚌tāi bàng 胎胞tāi bāo 太保tài bǎo 鲐背tái bèi 台北tái běi 台步tái bù 苔菜tái cài 大仓tài cāng 台秤tái chèng 擡秤tái chèng 泰初tài chū 太初tài chū 台骀tái dài 太弟tài dì 胎毒tāi dú 态度测验tài dù cè yàn 泰逢tài féng 邰封tái fēng 泰否tài fǒu 台辅tái fǔ 台府tái fǔ 抬杠tái gàng 抬高tái gāo 台阁tái gé 太恭人tài gōng rén 太公望tài gōng wàng 太古宙tài gǔ zhòu 更多>

拼音tan开头的词语

谈吐风生tán tǔ fēng shēng 谈天论地tán tiān lùn dì 贪求无已tān qiú wú yǐ 贪爱tān ài 坦白从宽,抗拒从严tǎn bái cóng kuān,kàng jù cóng yán 炭棒tàn bàng 叹悲tàn bēi 探本穷源tàn běn qióng yuán 贪惼tān biǎn 谈柄tán bǐng 袒膊tǎn bó 弹拨tán bō 谈不容口tán bù róng kǒu 檀槽tán cáo 坦承tǎn chéng 贪吃懒做tān chī lǎn zuò 滩船tān chuán 探春tàn chūn 醰粹tán cuì 贪大求洋tān dà qiú yáng 坦荡tǎn dàng 摊挡tān dǎng 贪盗tān dào 谈得来tán de lái 坛坫tán diàn 摊赌tān dǔ 摊贩tān fàn 探访tàn fǎng 叹服tàn fú 坦腹tǎn fù 贪夫狥财tān fū huái cái 更多>

拼音tang开头的词语

塘坝táng bà 淌白tǎng bái 螳臂当车táng bì dāng chē 螳臂当辙táng bì dāng zhé 螳臂扼辙táng bì è zhé 唐伯虎táng bó hǔ 堂簿táng bù 唐才常táng cái cháng 堂参táng cān 糖缠táng chán 唐昌观táng chāng guān 汤池tāng chí 塘池táng chí 汤厨tāng chú 镗床táng chuáng 耥稻tǎng dào 躺倒tǎng dǎo 唐棣táng dì 趟地tāng dì 堂牒táng dié 塘鹅táng é 唐蕃会盟碑táng fān huì méng bēi 塘坟táng fén 唐风táng fēng 螳斧táng fǔ 唐高祖táng gāo zǔ 唐古特táng gǔ tè 唐古忒táng gǔ tuī 塘沽协定táng gū xié dìng 塘沽新港táng gū xīn gǎng 堂倌táng guān 更多>

拼音tao开头的词语

饕风虐雪tāo fēng nüè xuě 韬光敛彩tāo guāng liǎn cǎi 淘沙得金táo shā dé jīn 桃僵李代táo jiāng lǐ dài 桃花太阳táo huā tài yáng 桃李门墙táo lǐ mén qiáng 洮河绿石táo hé lǜ shí 套包tào bāo 讨本tǎo běn 逃比táo bǐ 饕残tāo cán 掏槽tāo cáo 讨测tǎo cè 掏肠剖肚tāo cháng pōu dù 陶车táo chē 陶成táo chéng 逃宠táo chǒng 逃辞táo cí 逃窜táo cuàn 讨店tǎo diàn 逃遯táo dùn 逃反táo fǎn 陶范táo fàn 讨饭tǎo fàn 讨饭棒tǎo fàn bàng 套房tào fáng 饕逢tāo féng 焘覆tāo fù 套服tào fú 韬伏tāo fú 韬戈卷甲tāo gē juàn jiǎ 更多>

拼音te开头的词语

特此tè cǐ 特典tè diǎn 特护tè hù 特技飞行tè jì fēi xíng 特价tè jià 特勑tè lài 特立尼达和多巴哥tè lì ní dá hé duō bā gē 特洛伊木马tè luò yī mù mǎ 特卖tè mài 特乃子tè nǎi zǐ 特羣tè qún 忒煞tè shà 忒杀tè shā 特赦tè shè 特殊tè shū 特枢tè shū 特殊化tè shū huà 特祀tè sì 忑忑忐忐tè tè tǎn tǎn 特伟tè wěi 犆县tè xiàn 忒修斯tè xiū sī 特选tè xuǎn 特邀tè yāo 特异功能tè yì gōng néng 特异质tè yì zhì 特有tè yǒu 特种稻tè zhǒng dào 特种坦克tè zhǒng tǎn kè 特拔tè bá 特拜tè bài 更多>

拼音teng开头的词语

疼爱téng ài 腾播téng bō 腾步téng bù 藤缠téng chán 腾达飞黄téng dá fēi huáng 腾顿téng dùn 腾飞téng fēi 腾格里沙漠téng gé lǐ shā mò 疼顾téng gù 藤黄téng huáng 腾践téng jiàn 腾矫téng jiǎo 藤角纸téng jiǎo zhǐ 腾捷téng jié 腾驹téng jū 腾空téng kōng 誊录téng lù 縢履téng lǚ 誊録官téng lù guān 誊録所téng lù suǒ 藤萝téng luó 藤球téng qiú 疼热téng rè 螣蛇téng shé 腾声飞实téng shēng fēi shí 滕室téng shì 腾腾téng téng 腾粜téng tiào 藤网桥téng wǎng qiáo 誊写器téng xiě qì 腾溢téng yì 更多>

拼音ti开头的词语

踢枪弄棒tī qiāng nòng bàng 涕泗交下tì sì jiāo xià 涕泗交流tì sì jiāo liú 体贴入妙tǐ tiē rù miào 体恤入微tǐ xù rù wēi 体元表正tǐ yuán biǎo zhèng 倜傥不群tì tǎng bù qún 稊稗tí bài 提邦tí bāng 提包tí bāo 剔拨tī bō 体不安席,食不甘味tǐ bù ān xí,shí bù gān wèi 体侧tǐ cè 体察tǐ chá 剔除tī chú 题词tí cí 体词tǐ cí 剃刀tì dāo 提刀tí dāo 提督tí dū 鬀度tì dù 体度tǐ dù 体段tǐ duàn 剔发tī fā 剃发工tì fā gōng 剃发令tì fà lìng 提防tí fáng 题拂tí fú 体肤tǐ fū 擿伏发奸tī fú fā jiān 擿伏发隐tī fú fā yǐn 更多>

拼音tian开头的词语

甜鞋浄袜tián xié jìng wà 甜言美语tián yán měi yǔ 天之僇民tiān zhī ruò mín 天香国色tiān xiāng guó sè 天地不容tiān dì bù róng 天清日白tiān qīng rì bái 天长地老tiān cháng dì lǎo 天高地下tiān gāo dì xià 天下本无事,庸人自扰ㄊ一ㄢ ㄒ一ㄚˋ ㄅㄣˇ ㄨˊ ㄕˋ,ㄩㄥ ㄖㄣˊ ㄗˋ ㄖㄠˇ 天下本无事,庸人自扰ㄊ一ㄢ ㄒ一ㄚˋ ㄅㄣˇ ㄨˊ ㄕˋ,ㄩㄥ ㄖㄣˊ ㄗˋ ㄖㄠˇ 天苞tiān bāo 天宝tiān bǎo 田备tián bèi 天崩地坼tiān bēng dì chè 天崩地解tiān bēng dì jiě 天崩地裂tiān bēng dì liè 天崩地塌tiān bēng dì tā 天崩地坍tiān bēng dì tān 天崩地陷tiān bēng dì xiàn 天碧tiān bì 天罼tiān bì 天边tiān biān 田茀tián bó 天不盖,地不载tiān bù gài,dì bù zài 田部吏tián bù lì 天不慭遗tiān bù yìn yí 天不憗遗tiān bù yìn yí 恬不知怪tián bù zhī guài 恬不知愧tián bù zhī kuì 恬不知羞tián bù zhī xiū 天不做美tiān bù zuò měi 更多>

拼音tiao开头的词语

挑三拨四tiāo sān bō sì 条三窝四tiáo sān wō sì 条案tiáo àn 调百戯tiáo bǎi xì 跳板tiào bǎn 跳板跳水tiào bǎn tiào shuǐ 跳蹦tiào bèng 挑拨tiǎo bō 调拨tiáo bō 条驳tiáo bó 挑拨煽惑tiāo bō shān huò 跳槽tiào cáo 调畅tiáo chàng 龆龀tiáo chèn 条呈tiáo chéng 挑饬tiāo chì 调处tiáo chǔ 跳出圈子tiào chū quān zǐ 调唇tiáo chún 调唇弄舌tiáo chún nòng shé 调词tiáo cí 跳蹙tiào cù 佻达tiāo dá 佻荡tiāo dàng 条凳tiáo dèng 挑灯tiǎo dēng 迢递tiáo dì 龆耋tiáo dié 条牒tiáo dié 挑动tiǎo dòng 挑逗tiǎo dòu 更多>

拼音tie开头的词语

铁杵磨针tiě chǔ mó zhēn 铁案如山tiě àn rú shān 铁笔无私tiě bǐ wú sī 铁扒tiě bā 铁板铜弦tiě bǎn tóng xián 铁棒tiě bàng 铁笔tiě bǐ 铁壁铜墙tiě bì tóng qiáng 铁壁铜山tiě bì tóng shān 铁兵tiě bīng 铁驳tiě bó 铁肠石心tiě cháng shí xīn 贴衬tiē chèn 铁城tiě chéng 贴承tiē chéng 铁齿楱tiě chǐ còu 贴出tiē chū 铁床tiě chuáng 铁椎tiě chuí 铁绰铜琶tiě chuō tóng pá 铁磁体tiě cí tǐ 铁搭铁搭tiě dā tiě dā 铁打铜铸tiě dǎ tóng zhù 铁打心肠tiě dǎ xīn cháng 铁笛tiě dí 铁伐tiě fá 铁番竿tiě fān gān 铁矾土tiě fán tǔ 贴防tiē fáng 铁弗tiě fú 贴夫tiē fū 更多>

拼音ting开头的词语

听天任命tīng tiān rèn mìng 听其自便tīng qí zì biàn 听天安命tīng tiān ān mìng 停罢tíng bà 梃棒tǐng bàng 停鞭tíng biān 廷辨tíng biàn 听冰tīng bīng 廷布tíng bù 霆策tíng cè 停瞋息怒tíng chēn xī nù 渟澄tíng chéng 渟滀tíng chù 挺出tǐng chū 亭传tíng chuán 筳篅tíng chuán 鞓带tīng dài 挺敌tǐng dí 挺动tǐng dòng 停顿tíng dùn 听而无闻,视而无见tīng ér wú wén,shì ér wú jiàn 挺秆tǐng gǎn 亭阁tíng gé 停工待料tíng gōng dài liào 渟涵tíng hán 停航tíng háng 鞓红tīng hóng 亭候tíng hòu 听唤tīng huàn 挺缓tǐng huǎn 停伙tíng huǒ 更多>

拼音tong开头的词语

通风讨信tōng fēng tǎo xìn 通变达权tōng biàn dá quán 通共有无tōng gòng yǒu wú 通古达变tōng gǔ dá biàn 同心一力tóng xīn yī lì 同心合德tóng xīn hé dé 同心一意tóng xīn yī yì 同心一德tóng xīn yī dé 同心僇力tóng xīn jié lì 同气相求tóng qì xiāng qiú 同声相求tóng shēng xiāng qiú 同年而语tóng nián ér yǔ 同声相应tóng shēng xiāng yìng 同日而论tóng rì ér lùn 同日而言tóng rì ér yán 同日而道tóng rì ér dào 同出一辙tóng chū yī zhé 同工异曲tóng gōng yì qǔ 铜氨丝tóng ān sī 桐柏宫tóng bǎi gōng 同伴tóng bàn 通榜tōng bǎng 同胞共气tóng bāo gòng qì 痛抱西河tòng bào xī hé 通臂tōng bì 通蔽tōng bì 同狴tóng bì 彤陛tóng bì 同笔研tóng bǐ yán 痛砭tòng biān 同病相怜,同忧相救tóng bìng xiāng lián,tóng yōu xiāng jiù 更多>

拼音tou开头的词语

投袂援戈tóu mèi yuán gē 头足异处tóu zú yì chǔ 头破血出tóu pò xuè chū 头足异所tóu zú yì suǒ 投间抵隙tóu jiān dǐ xì 头昏目晕tóu hūn mù yūn 头孢菌素tóu bāo jūn sù 投保人tóu bǎo rén 透碧空tòu bì kōng 头膊子tóu bó zǐ 透彻tòu chè 头筹tóu chóu 投窜tóu cuàn 头答tóu dá 投店tóu diàn 透雕tòu diāo 透风tòu fēng 头盖tóu gài 投戈讲蓺tóu gē jiǎng yì 偷狗戏鸡tōu gǒu xì jī 透骨金tòu gǔ jīn 投河奔井tóu hé bēn jǐng 偷合苟从tōu hé gǒu cóng 偷合苟容tōu hé gǒu róng 偷合取容tōu hé qǔ róng 投化tóu huà 头婚tóu hūn 头昏目眩tóu hūn mù xuàn 头昏脑眩tóu hūn nǎo xuàn 头昏眼暗tóu hūn yǎn àn 头昏眼花tóu hūn yǎn huā 更多>

拼音tu开头的词语

图画文字tú huà wén zì 徒劳往返tú láo wǎng fǎn 土长根生tǔ zhǎng gēn shēng 土青木香tǔ qīng mù xiāng 土耳其鸡tǔ ěr qí jī 图案tú àn 屠岸tú àn 土盎tǔ àng 凸凹tū āo 土崩tǔ bēng 秃笔tū bǐ 突变tū biàn 突弁tū biàn 屠博tú bó 土伯特tǔ bó tè 吐哺捉发tǔ bǔ zhuō fà 图财害命tú cái hài mìng 土蚕tǔ cán 土娼tǔ chāng 吐车茵tǔ chē yīn 途程tú chéng 屠城tú chéng 徒裎tú chéng 突驰tū chí 土畜tǔ chù 秃疮tū chuāng 吐翠tǔ cuì 涂殚tú dān 土地tǔ dì 土地入股tǔ dì rù gǔ 土地使用权tǔ dì shǐ yòng quán 更多>

拼音tuan开头的词语

团剥tuán bāo 彖辞tuàn cí 团丁tuán dīng 抟饭tuán fàn 抟风tuán fēng 团歌tuán gē 敦瓜tuán guā 抟国tuán guó 团花簇锦tuán huā cù jǐn 湍回tuān huí 团伙tuán huǒ 团聚tuán jù 湍决tuān jué 团课tuán kè 湍流tuān liú 湍泷tuān lóng 团挛tuán luán 湍鸣tuān míng 抟沙作饭tuán shā zuò fàn 抟食tuán shí 湍水tuān shuǐ 团酥tuán sū 团体tuán tǐ 团体赛跑tuán tǐ sài pǎo 抟土作人tuán tǔ zuò rén 团团tuán tuán 团委tuán wěi 抟心壹志tuán xīn yī zhì 抟摇tuán yáo 抟影tuán yǐng 团圆tuán yuán 更多>

拼音tui开头的词语

退食委虵tuì shí wěi shé 推捱tuī ái 推扳tuī bān 颓剥tuí bāo 颓惫tuí bèi 推变tuī biàn 退潮tuì cháo 推陈致新tuī chén zhì xīn 推诚布公tuī chéng bù gōng 推诚接物tuī chéng jiē wù 推诚相见tuī chéng xiāng jiàn 推诚置腹tuī chéng zhì fù 推赤tuī chì 推辞tuī cí 腿带tuǐ dài 推挡球tuī dǎng qiú 蹪蹈tuí dǎo 推垛子tuī duǒ zi 颓尔tuí ěr 退概tuì gài 退工tuì gōng 推沟tuī gōu 退股tuì gǔ 蜕骨tuì gǔ 颓光tuí guāng 推劾tuī hé 颓毁tuí huǐ 退悔tuì huǐ 退婚tuì hūn 魋髻tuí jì 推己及物tuī jǐ jí wù 更多>

拼音tun开头的词语

屯剥tún bāo 屯保tún bǎo 屯诐tún bì 屯壁tún bì 屯兵tún bīng 豚胉tún bó 吞剥tūn bō 臀部tún bù 屯次tún cì 豚儿tún ér 忳厚tún hòu 囤集tún jí 屯积tún jī 屯艰tún jiān 豚解tún jiě 屯结tún jié 屯街塞巷tún jiē sāi xiàng 屯踞tún jù 屯窭tún jù 屯蹷否塞tún jué fǒu sāi 屯困tún kùn 屯利tún lì 吞没tūn mò 吞牛tūn niú 屯平tún píng 褪去tùn qù 豚犬tún quǎn 吞声忍气tūn shēng rěn qì 吞声饮气tūn shēng yǐn qì 吞食tūn shí 纯束tún shù 更多>

拼音tuo开头的词语

鼍鸣鳖应tuó míng biē yìng 拖麻拽布tuō má zhuài bù 托跋tuō bá 拓拔tuò bá 脱白挂緑tuō bái guà lù 脱鞴tuō bèi 拓边tuò biān 托钵tuō bō 唾脠tuò chān 脱产tuō chǎn 驼车tuó chē 驼骋tuó chěng 脱秤tuō chèng 跅驰之士tuò chí zhī shì 跎蹉tuó cuō 托大tuō dà 拖宕tuō dàng 妥当tuǒ dàng 拓地tuò dì 拖地胆tuō dì dǎn 拖斗tuō dǒu 托斗tuō dòu 驼队tuó duì 托铎tuō duó 拖发tuō fā 托肺腑tuō fèi fǔ 托坟tuō fén 鼍愤龙愁tuó fèn lóng chóu 脱缝tuō fèng 驼峰tuó fēng 托凤攀龙tuō fèng pān lóng 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具